مستندسازی تجربیات شغلی رشته زیست شناسی برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

آموزش خوب و سامان یافته زمانی اتفاق می افتد که معلم طرح درس و برنامه ای دقیق داشته باشد تا کلاسی خلاق و پویا و نیز سرشار از نشاط به بار آید. معلم بایستی پیش از ورود به کلاس برنامه درسی خود را آماده کرده و بداند که هدف های رفتاری از درس آن روز چیست، چه می خواهد انجام دهد و درس را چگونه می تواند ارائه کند و با چه شیوه ای، دانش آموزان را تحرک و تمرکز بخشد و آنها را در بحث های گروهی و کارهای جمعی شرکت دهد تا کلاس درس نه تنها خسته کننده نباشد، بلکه منبع انرژی و الهام بوده و فراگیر را به هدف های آموزش مورد نظر سوق دهد. طرح درس، سامان بخشی تدریس و هدایت امور آموزش است لذا معلم باید بکوشد با خلاقیت و ابتکار از روشی در تدریس استفاده کند که دانش آموزان، این گنجینه های اجتماع به علم آموزی هر چه بیشتر تشویق و برای جامعه آینده تربیت شوند. لذا استفاده از شیوه های نو از قبیل یادگیری از طریق همیاری (طرح معلم یار)، شیوه نمایشنامه ای، روش بحث گروهی و … در این راستا و ضرورت امروزین می باشد. زیست شناسی یکی از مهم ترین درس…