پایان نامه ارزیابی رشته حسابداری بازرگانی آموزش های فنی و حرفه ای از طریق الگوی سیپ (CIPP)

یکی از نظام های آموزشی مهم نظام آموزش فنی و حرفه ای می باشد که فرد را برای احراز شغل و حرفه ی معین آماده می سازد و کارایی و توانایی افراد شاغل را به فنون و حرفه را ارتقاء می دهد. این آموزشها در تربیت افراد ماهر و نیمه ماهر و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای اشتغال مفید افراد نقش اساسی دارند. امروزه نظام آموزش فنی و حرفه ای از جمله راهکارهایی است که نظام آموزشی را در دستیابی به پیوند میان صنعت و آموزش کمک می کند و لذا تلاشها به منظور توسعه و افزایش کارایی آموزش های فنی و حرفه ای در جهت نیازهای جامعه به نیروی کار در بخش های مختلف ضروری می باشد. در برنامه ریزی های توسعه رشته حسابداری بازرگانی به عنوان یکی از رشته هایی که از تقاضای زیادی از سوی هنرجویان برخوردار است، اجرای ارزیابی برای کسب اطلاعات مفید می باشد. از اینرو برای انجام برنامه ریزی جامع و استراتژیک و اتخاذ تصمیم های اساسی و تشخیص نقاط ضعف و قوت آموزش های فنی و حرفه ای و بویژه رشته های آن از قبیل حسابداری بازرگانی به عنوان یکی از رشته های مهم زمینه خدمات، ارزیابی ضروری می باشد. فهرست…