پایان نامه بررسی میزان جرأت ورزی در میان دانش آموزان و مقایسه اثربخشی دو تکنیک آموزشی سرمشق گیری و ایفای نقش

زندگی در جهان کنونی و استیلا بر انواع مشکلات آن یکی از مشغله های روانشناسان و حتی افراد عادی است. در حال حاضر، زندگی ساده و سنتی گذشته دگرگون شده و در اثر پیشرفت علوم و تکنولوژی پیچیدگی خاصی به خود گرفته است. هر چند پیشرفت علوم نکات مثبت زیادی به ارمغان آورده است اما در کنار این دستاوردها، یک سری مسایل و مشکلاتی را نیز برای انسان پدید آورده است. از مهمترین نوع این مشکلات، لزوم افزایش تعاملات میان فردی و گرفتار شدن انسان به اضطراب و افسردگی است. به گونه ای که عصر حاضر را عصر اضطراب نامیده اند. از طرف دیگر اضطراب، هسته اصلی و محوری کلیه اختلالات روانشناختی را تشکیل می دهد. اضطراب حاصله در اثر روابط میان فردی، علی الخصوص در میان دانشجویان و دانش آموزان، روانشناسان را وادار ساخته تا با تقویت برخی از ویژگی های شخصیتی یا آموزش برخی از مهارتهای اجتماعی به افراد جامعه بطور اعم و دانشجویان و دانش آموزان بطور اخص، یاری نمایند. یکی از مهمترین نوع از این آموزشها، جرأت آموزی یا جرأت ورزی و تقویت آن در افراد است. در نتیجه، در حال حاضر، جرأت ورزی و نحوه ارزشیابی آن در جمعیت های بالینی و غیر بالینی به…