پرسشنامه درون گرا و برون گرایی افراد
پرسشنامه / ژانویه 15, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش درون گرایی یا برون گرا بودن افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس کوتاه پنج بعد شخصیت گوسلینگ، رنتفرو و ساوان (TIPI)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش ویژگی های شخصیتی پنج بزرگ زیر مقیاس ها: برون گرایی – موافقت – وجدان – ثبات عاطفی – گرایش به تجربه های جدید سازندگان پرسشنامه: گوسلینگ، رنتفرو و ساوان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ (فرم کودکان و نوجوانان)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۸۱ هدف: سنجش شخصیت در کودکان و نوجوانان زیر مقیاس ها: پرخاشگری – روان آزرده گرایی – برون گرایی – دروغ سازندگان پرسشنامه: آیسنگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ (فرم بزرگسالان) – نسخه ۹۰ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۹۰ هدف: سنجش شخصیت افراد بزرگسال زیر مقیاس ها: روان گسسته گرایی – روان آزرده گرایی – برون گرایی – دروغ نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگسالان (EPQ)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: سنجش شخصیت افراد بزرگسال زیر مقیاس ها: دروغ سنجی – برون گرایی – روان رنجور خویی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPI) – فرم کوتاه
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش دو بعد عمده شخصیت (برون گرایی و روان نژندی) زیر مقیاس ها: روان نژندی – برونگرایی سازندگان پرسشنامه: آیزنک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه درون گرایی و برون گرایی
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی درون نگرایی و برون گرایی افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ – فرم کوتاه
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش ۵ عامل بزرگ شخصیت زیر مقیاس ها: روان نژندگرایی – توافق پذیری – وظیفه گرایی – برون گرایی – گشودگی در تجربه سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.