پرسشنامه بهداشت روانی
پرسشنامه / ژانویه 29, 2016

تعداد گویه ها: ۴۶ هدف: سنجش بهداشت روانی زیر مقیاس ها: وضعیت مثبت بهداشت روانی – وضعیت منفی بهداشت روانی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: بررسی نگرش بهداشت روانی اجتماع معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله تاثیر نماز در بهداشت روانی ، ارتقای منزلت اجتماعی و استحکام خانواده

هدف از این تحقیق ، بررسی تأثیر نماز در بهداشت روانی ، ارتقای منزلت اجتماعی و استحکام خانواده است . روش پژوهش ، از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه افرادی که در مسجد جامع شهرستان پارس آباد مغان در شب های احیاء (شب قدر۱۳۸۹) حضور داشتند. نمونه آماری نیز ۱۰۰ نفر از احیاء گران(۵۰ نفر مرد و ۵۰ نفر زن) که به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی تعبد نیلسون (۱۹۹۵) و پرسشنامه سلامت روان گلوبرم و میلر (۱۹۷۹) و همچنین به چندین سوال باز پاسخ دادندکه از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند. برای تحلیل فرضیه ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده گردید. که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین عمل به باورهای دینی و سلامت روان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری در دو متغیر مذکور بین مردان و زنان مشاهده نگردید. در پایان می توان نتیجه گرفت که اکثر تحقیقات و همچنین بسیاری از آیات نشان دادند که بین نماز با بهداشت روان ، منزلت اجتماعی افراد و همچنین استحکام خانواده ها…

پایان نامه بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی زنان مطلقه

سلامت روان ، نقش مهمی در تضمین پویایی و کار آمدی هر جامعه ایفا کرده و یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف ، محسوب می گردد ، لذا هدف تمامی جوامع این است که شرایطی را فراهم نمایند تا سلامت اعضایشان را حفظ نموده و ارتقا بخشند . از آن جا که زنان، در هر جامعه ای از مهم ترین نیروهای تأثیر گذار بر توسعه کشور محسوب می گردند و شیوع هر گونه اختلال روانی در بین آنان، می تواند به هدر رفتن سرمایه گذاری های مادی و معنوی منجر گردد از اینرو ، این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی زنان مطلقه صورت گرفت . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه زنان مطلقه تشکیل دادند و بدلیل عدم دسترسی به همه نمونه ها ، نمونه آماری ۱۰۰ نفر از زنان مطلقه در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی و سلامت روان (گلوبرم و میلر ، ۱۹۷۹) استفاده گردید که شامل ویژگی های فردی آزمودنیها و سوالات اصلی تحقیق بود . پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی قابل قبولی…

پایان نامه بررسی تاثیر خدمات مشاوره ای بر میزان سلامت روانی

این مطالعه برای بررسی تأثیر خدمات مشاوره ای بر سلامت روانی دانش آموزان اجرا گردید. روش تحقیق مطالعه حاضر روش آزمایشی بود و جامعه مورد مطالعه نیز کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه بود. از این جامعه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، تعداد ۱۵۹۴ نفر در تجزیه و تحلیل نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. برای برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آزمون سلامت روانی گلدبرگ، آزمون خودپنداره راجرز و پرسشنامه کوتاه محقق ساخته استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون F برای تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)، رگرسیون چند متغیره، ،t ، x2 مستقل، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و Eta و نیز شاخص های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، درصد و فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سلامت روانی دختران دانش آموز بیشتر از سلامت روانی پسران دانش آموز در معرض تهدید است. همچنین خودپنداره دانش آموزان با سلامت روانی آنان در ارتباط است. بین وضعیت تحصیلی و شاخص کلی سلامت روانی دانش آموزان ارتباط وجود داشت ولی این ارتباط فقط در بین مقیاس های فرعی سلامت روانی یعنی مقیاس فرعی کنش اجتماعی معنی دار بود. تحلیل اطلاعات مربوط به اعمال خدمات مشاوره ای حاکی از…

آزمون شخصیت SCL-90-R
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: ارزیابی شاخص های بهداشت روانی (۹ نشانه مرضی) زیر مقیاس ها: شکایات جسمانی – حساسیت در بین فردی – وسواس – افسردگی – اضطراب – پرخاشگری – ترس مرضی – افکار پارانوئید – روان پریشی سازندگان پرسشنامه: درگوتیس و ویکلزوراک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۶ تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه تعیین بررسی سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر در بین رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

بدون تردید از وظایف عمده و اساسی هر نظام آموزشی علاوه بر جنبه های آموزشی و یاددهی مطالب و برنامه درسی کمک به تامین سلامت روحی و روانی فراگیران نیز هست چناچه حتی « تعلیم و تربیت مترادف با بهداشت روانی مطرح شده است». (میر کمالی ۱۳۷۳،ص۱۱۰) در جهت سلامت عمومی و بهداشت روانی فراگیران لازم است عوامل مرتبط با آن شناسایی شده و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا این تحقیق به دنبال آن است که علاوه بر شناسایی وضعیت سلامت روانی دانشجویان پیام نور و برخی عوامل مهم و تاثیر گذار بر بهداشت روانی دانشجویان را شناسایی نماید تا بتوان با در نظر گرفتن این عوامل زمینه افزایش سلامت عمومی و بهداشت روانی دانشجویان را فراهم نمود. فهرست مطالب فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق تعریف مفهومی تعریف عملیاتی فصل دوم: مبانی نظری تحقیق مقدمه تعاریف لغوی و اصطلاحی بهداشت روانی تاریخچه بهداشت روانی اصول بهداشت روانی بهداشت روانی از دیدگاه های مختلف تحقیقات صورت گرفته برخی مطالعات انجام شده در ایران فصل سوم: روش تحقیق مقدمه جامعه آماری نمونه آماری ابزار گردآوری اطلاعات روایی و پایایی فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها یافته…