پایان نامه بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس و انطباق آن با استانداردهای ملی

تحقق اهداف مقدس تعلیم و تربیت نیازمند فراهم آوردن عوامل متعدد از جمله تدارک فضاهای آموزشی و پرورشی مناسب می باشد زیرا شرایط فیزیکی و محیط مادی مکانی که کودکان و نوجوانان جامعه در حساس ترین دوران زندگی حداقل ۶ ساعت از شبانه روز را در آن سپری می سازند در حفظ و تأمین تندرستی آنها نقش مهمی را بر عهده دارد، رفتار آنها را تحت تأثیر قرار داده و بر چگونگی برنامه های آموزشی و پرورشی اثر می گذارد. در واقع فضای کالبدی مطلوب، زمینه را برای افزایش یادگیری و بروز رفتارهای هنجار و مطلوب مساعد می سازد (استاندارد ملی ۵۰۲۲). ایمنی و بهداشت محیط مدارس که در استانداردهای سلامت مدارس، آیین نامه بهداشت محیط مدارس و فصل چهارم آیین نامه اجرایی مدارس به آن توجه و تأکید شده است. از اصول اولیه بهداشت مدارس و ایجاد محیطی سالم و ایمن در مدارس است. محیط مدارس باید به گونه ای باشد تا از هر لحاظ به نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد، البته در آموزش و پرورش نوین فضای فیزیکی به عنوان یک عامل زنده و پویا در انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان تلقی می گردد. بنابراین اگر در مدرسه آب سالم، سرویس…