پرسشنامه سنجش بیگانگی در افراد ری
پرسشنامه / ژانویه 20, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش احساس بیگانگی در افراد سازندگان پرسشنامه: ری معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی رابطه بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان و مدیران مقطع ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای بیگانگی سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان مقطع ابتدایی انجام شد. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. از جامعه مدیران و معلمان ابتدایی تعداد ۲۱۷ معلم و تعداد ۸۶ مدیر جهت جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۷/۰) و برای نمونه معلمان (۷۲/۰)، و بیگانگی محقق ساخته با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۲/۰) و برای نمونه معلمان (۷۴/۰) استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین، میانه، فراوانی، درصد و … و روش های آمار استنباطی مثل آزمون همبستگی و روش های رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین بیگانگی سازمانی و تعهد سازمانی مدیران و معلمان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین بیگانگی سازمانی با کیفیت زندگی کاری مدیران رابطه معناداری وجود ندارد…

پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار فورنل و وست بروک
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار زیر مقیاس ها: مطیع بودن – پر سر و صدا بودن – هم سلیقه بودن – جسارت همراه با خشونت – طرفدار قانون های سخت گیرانه – قدرت تحمل بالا / پایین داشتن – خجالتی بودن نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار زیر مقیاس ها: نداشتن قدرت و توانایی – بی معنی بودن – بی هنجاری – انزوای اجتماعی – از خود بیگانگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بیگانگی شغلی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی بیگانگی شغلی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: ارزیابی بیگانگی اجتماعی نسبت به فعالیت های علمی، دانشگاهی، زندگی، اجتماعی و سیاسی زیر مقیاس ها: احساس بی قدرتی – احساس بی هنجاری – احساس بی معنایی – انزوای اجتماعی – تنفر فرهنگی – تنفر از خود نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات بیگانگی اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات بیگانگی اجتماعی