پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

یکی از مهم ترین عامل در موفقیت عملکرد شرکت ها نیروی انسانی است. بنابراین توسعه تعهد سازمانی به مدیریت نیروی انسانی اثربخش نیاز دارد (سندوکدو و همکاران،۲۰۱۳). کارکنان متعهد به عنوان منابع نیروی انسانی سازمان ها که توان سازمان را برای بدست آوردن رشد مناسب افزایش می دهد ،پذیرفته می شود(شاهین و همکاران،۲۰۱۳). در تحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نوع نگرش عمده بیشترین توجه را از سوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از : ۱- رضایت شغلی (job satisfaction) 2- وابستگی شغلی (job involvement) 3- تعهد سازمانی (organizational commitment). تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان شناسی خصوصا روان شناسی اجتماعی بوده است. (فرهنگی ،۱۳۸۶) اهمیت توجه به تعهد سازمان از آن جایی شدت پیدا می کند که بر اساس پاره ای تحقیقات مشخص شده است که تعهد سازمانی با پیامد هایی مانند رضایت شغلی و نیاز به کسب موفقیت (باتمن و استراسر،۱۹۸۴)، حضور (ماتیو و زاجیک، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اورایلی و چتمن، ۱۹۸۶)، فرصت شغلی (آلن و می یر،۱۹۹۱) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با…

پایان نامه بررسی رابطه بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان و مدیران مقطع ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای بیگانگی سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان مقطع ابتدایی انجام شد. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. از جامعه مدیران و معلمان ابتدایی تعداد ۲۱۷ معلم و تعداد ۸۶ مدیر جهت جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۷/۰) و برای نمونه معلمان (۷۲/۰)، و بیگانگی محقق ساخته با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۲/۰) و برای نمونه معلمان (۷۴/۰) استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین، میانه، فراوانی، درصد و … و روش های آمار استنباطی مثل آزمون همبستگی و روش های رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین بیگانگی سازمانی و تعهد سازمانی مدیران و معلمان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین بیگانگی سازمانی با کیفیت زندگی کاری مدیران رابطه معناداری وجود ندارد…

پایان نامه ارزیابی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر تعهد سازمانی کارکنان

مهم ترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یا بهره وری بهینه است. عامل های کارآمد در بهره وری عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش های انجام کار و نیروی انسانی. بی گمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به هدف های سازمان است زیرا نیروی انسانی نقشی مهم در افزایش و کاهش بهره وری سازمان دارد یعنی اگرسازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید(استوار و امیرزاده، ۱۳۸۷: ۲۶). در این راستا یکی از شاخص های میزان موفقیت و بالندگی سازمان ها نسبت به هم توانمندسازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره گیرند(سالاری و همکاران، ۱۳۸۸: ۸). نتایج تحقیقات نشان داده اند که تعهد سازمانی باعث افزایش عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی می شوند، لذا سازمان هایی که دارای افرادی با سطوح بالای تعهد سازمانی هستند اغلب از عملکرد بالاتر، غیبت و تأخیر کمتری برخوردار هستند. لذا توانمندی، تعهد…

پرسشنامه تعهد سازمانی هانت و همکاران
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان سازندگان پرسشنامه: هانت و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (QCQ)
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش میزان تعهد سازمانی افراد سازندگان پرسشنامه: مودای، استیرز و پورتر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی تعهد سازمانی در بین کارکنان زیر مقیاس ها: غرور – اهداف – مشارکت سازندگان پرسشنامه: گوین دیک و بورلی متکالف معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری سازمان زیر مقیاس ها: تعهد عاطفی – تعهد مستمر – تعهد هنجاری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات تعهد سازمانی