پیشینه و ادبیات احساس غربت
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 19, 2016

احساس غربت به مجموعه ای از احساسات ناخوشایند و بعضاً غیرقابل تحمل اطلاق می شود که پس از ترک خانه ، خانواده، دوستان و محیط مانوس زندگی تجربه می شود. احساس غربت بیانگر یک حالت انگیزشی ـ شناختی پیچیده است که در اصل براساس فقدان و دلتنگی نسبت به خانواده ، دوستان و محیط زندگی تمرکز می یابد. یافته های پژوهشی مجموعه ای از نشانه ها را برای احساس غربت شرح داده اند: نشانه های بدنی مانند مشکلات معده ای ـ روده ای، سردرد، بی اشتهایی و اختلال خواب، نشانه های انگیزشی مثل احساس کشش به سوی خانه، نشانه های شناختی شامل افکار وسواسی در مورد خانواده، ناتوانی در تمرکز برفعالیتهای روزانه، ارزیابی منفی از محیط جدید و افکار آرمانی در مورد محیط قبلی، نشانه های عاطفی مشابه نشانه های مربوط به اختلالهای خلقی و اضطرابی مخصوصاً احساس افسردگی ، نشانه های رفتاری مانند تلاش برای حفظ تماس با خانواده، بستگان ودوستان. فیشر براساس نظرات و دیدگاههای دانش آموزان، دانشجویان، پرستاران و سربازان، احساس غربت را متشکل از احساس تنهایی، افسردگی، درماندگی عاطفی، اشتغال ذهنی به خانواده و شوق دیار توصیف کرده است. فهرست مطالب احساس غربت غم غربت در دانشجویان خوابگاهی پیشینه منابع و مآخذ الف) منابع فارسی ب)…

مقیاس احساس تنهایی در کودکان آشر و همکاران (LQ)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش احساس تنهایی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات احساس غربت میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات احساس غربت

مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش احساس تنهایی دانشجویان زیر مقیاس ها: تنهایی عاطفی – تنهایی اجتماعی سازندگان پرسشنامه: آشر، هایمل و رنشاو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات احساس غربت میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات احساس غربت

پرسشنامه احساس غربت
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش احساس غربت در دانشجویان دانشگاه ها زیر مقیاس ها: دلتنگی برای خانواده – میل برگشتن به وطن – احساس تنهایی – ناسازگاری با محیط های جدید – دلتنگی برای دوستان صمیمی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۱ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات احساس غربت میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات احساس غربت

پرسشنامه احساس تنهایی راسل و همکاران (UCLA)
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان احساس تنهایی در افراد سازندگان پرسشنامه: راسل، پیلوا و کورتونا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات احساس غربت میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات احساس غربت

پایان نامه مقایسه میزان رضایت از زندگی، احساس شادکامی و احساس غربت

هدف این تحقیق مقایسه احساس شادکامی، احساس غربت و رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی بود. بدین منظور از بین ۷۲۸۲ نفر دانشجوی دانشگاه چهار گروه ۵۰ نفری (۱۰۰ دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) و (۱۰۰ پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. روش پژوهش علی ـ مقایسه ای بود و برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS)، فرم کوتاه شادکامی (OHI) و پرسشنامه احساس غربت (۳۳ ـ HQ) ، با ضریب پایایی به ترتیب ۷۹/۰، ۸۳/۰ و ۷۸/۰ استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) نشان داد که رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000) و احساس شادکامی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.000) و احساس غربت دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000). یکی از اهداف مهم روان شناسی و علوم رفتاری ارتقاء بهزیستی بشر است. منظور از رضایت از زندگی را به عنوان قضاوت شخصی از سعادت و بهرورزی و کیفیت زندگی مثبتی برمعیارهای انتخابی هر فرد تعریف کرده اند، همچنین مفهوم رضایت به عنوان یک تجربه ی درونی…