مستندسازی تجربیات شغلی رشته حسابداری ویژه دادگستری برای اخذ رتبه عالی

حسابداری در جهان نزدیک به شش هزار سال سابقه دارد و رکن اصلی نظام اطلاع‌ رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به‌ شمار می‌ رود. برای حسابداری تاکنون تعریفهای گوناگونی شده ‌است. برخی آن را به ‌عنوان هنر، برخی دیگر از آن به‌ عنوان فرایند و عده‌ای نیز به‌ عنوان یک فعالیت خدماتی نام برده‌اند. از جمله ویژگیها و محدوده ‌هایی که برای آن قائل هستند، می ‌توان به‌ زبان مشترک در تجارت، ثبت تاریخی فعالیتهای اقتصادی، تعیین استانداردها، سیستم اطلاعاتی، کالای اقتصادی، ابزاری برای حفظ مشروعیت اقتصادی و غیره اشاره کرد. حسابداری نه از منظر یک علم، بلکه از منظر یک شغل، ویژگی متمایزی دارد و آن هم کاربردش در همه سازمانهای دولتـی، عمومـی و بنگاههای خصوصی بزرگ‌وکوچک است؛ ویژگی ‌ای که رشته‌ های دیگر از آن کمتر برخوردار هستند. اما به‌عنوان یک علم مستقل دارای پیشینه‌ ای بیش از یکصد سال تحقیق و پژوهش در دنیاست و تمام تلاش پژوهشگران این رشته تاکنون بر این مبنا بوده که با تغییرات پیچیده‌ای که در شرایط کسب ‌و کار و همچنین فناوری تولید و اطلاعات پدید آمده ‌است، بتوانند همگام با آنها نقش مؤثری در تصمیم‌گیری بهینه مدیران ایفا کنند و حسابداری اندک ‌اندک از یک دانش اجتماعی (نظری)، به…

مستندسازی تجربیات شغلی رشته حسابداری ویژه اداره بهزیستی برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 12, 2016

حسابداری در جهان نزدیک به شش هزار سال سابقه دارد و رکن اصلی نظام اطلاع‌رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به‌شمار می‌رود. برای حسابداری تاکنون تعریفهای گوناگونی شده‌است. برخی آن را به‌عنوان هنر، برخی دیگر از آن به‌عنوان فرایند و عده‌ای نیز به‌عنوان یک فعالیت خدماتی نام برده‌اند. از جمله ویژگیها و محدوده‌هایی که برای آن قائل هستند، می‌توان به‌ زبان مشترک در تجارت، ثبت تاریخی فعالیتهای اقتصادی، تعیین استانداردها، سیستم اطلاعاتی، کالای اقتصادی، ابزاری برای حفظ مشروعیت اقتصادی و غیره اشاره کرد. حسابداری نه از منظر یک علم، بلکه از منظر یک شغل، ویژگی متمایزی دارد و آن هم کاربردش در همه سازمانهای دولتـی، عمومـی و بنگاههای خصوصی بزرگ‌وکوچک است؛ ویژگی‌ای که رشته‌های دیگر از آن کمتر برخوردار هستند. اما به‌عنوان یک علم مستقل دارای پیشینه‌ای بیش از یکصد سال تحقیق و پژوهش در دنیاست و تمام تلاش پژوهشگران این رشته تاکنون بر این مبنا بوده که با تغییرات پیچیده‌ای که در شرایط کسب‌وکار و همچنین فناوری تولید و اطلاعات پدید آمده‌است، بتوانند همگام با آنها نقش مؤثری در تصمیم‌گیری بهینه مدیران ایفا کنند و حسابداری اندک‌اندک از یک دانش اجتماعی (نظری)، به‌سوی دانش محض (تئوری) تغییر یابد. فهرست مطالب بیوگرافی نگارنده مقدمه ارزیابی عمومی تعریف حسابداری (سنتی) حسابداری…

پایان نامه ارزیابی رشته حسابداری بازرگانی آموزش های فنی و حرفه ای از طریق الگوی سیپ (CIPP)

یکی از نظام های آموزشی مهم نظام آموزش فنی و حرفه ای می باشد که فرد را برای احراز شغل و حرفه ی معین آماده می سازد و کارایی و توانایی افراد شاغل را به فنون و حرفه را ارتقاء می دهد. این آموزشها در تربیت افراد ماهر و نیمه ماهر و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای اشتغال مفید افراد نقش اساسی دارند. امروزه نظام آموزش فنی و حرفه ای از جمله راهکارهایی است که نظام آموزشی را در دستیابی به پیوند میان صنعت و آموزش کمک می کند و لذا تلاشها به منظور توسعه و افزایش کارایی آموزش های فنی و حرفه ای در جهت نیازهای جامعه به نیروی کار در بخش های مختلف ضروری می باشد. در برنامه ریزی های توسعه رشته حسابداری بازرگانی به عنوان یکی از رشته هایی که از تقاضای زیادی از سوی هنرجویان برخوردار است، اجرای ارزیابی برای کسب اطلاعات مفید می باشد. از اینرو برای انجام برنامه ریزی جامع و استراتژیک و اتخاذ تصمیم های اساسی و تشخیص نقاط ضعف و قوت آموزش های فنی و حرفه ای و بویژه رشته های آن از قبیل حسابداری بازرگانی به عنوان یکی از رشته های مهم زمینه خدمات، ارزیابی ضروری می باشد. فهرست…