پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: اندازه گیری مهارت افراد در حل مسئله اجتماعی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: جهت گیری مثبت به مسأله – جهت گیری منفی به مسأله – حل مسأله منطقی – سبک تکانشی / بی احتیاط – سبک اجتنابی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.