پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل درگیری در مدگرایی بر خریدهای تفننی مشتریان

خرید تفننی یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است. به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای تفننی افزایش یافته و بصورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف‌کننده نمایان می‌شود. طبق ادبیات موجود اگر مصرف‌کنندگان فقط به هنگام نیاز خرید کنند، اقتصاد بازار با شکست مواجه می‌شود که این خود به وضوح اهمیت و نقش خرید تفننی در بازارهای مصرفی را نشان می‌دهد. این تحقیق با هدف بررسی ارزیابی تأثیر عوامل درگیری در مدگرایی بر خریدهای تفننی مدگرایانه و تأثیر آن بر خریدهای تفننی با استفاده از مدل خرید تفننی مبتنی بر مُد پارک، کیم و فورنی (۲۰۰۶)، تلاش دارد تا با توجه به تأثیری که عوامل درگیری در مدگرایی بر خرید تفننی می‌گذارد، مفهوم خرید تفننی را تشریح کند. در این تحقیق عوامل درگیری در مدگرایی با احساس مثبت و تمایل به مصرف لذت‌گرایانه بوده، نیز تأثیر یکدیگر به هم را مورد سنجش قرار گرفته است. تحقیق حاضر بر اساس طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی و نمونه‌ گیری خوشه ای، در لباس فروشی ها صورت گرفته که در این راستا تعداد ۲۲۰ پرسشنامه جمع‌آوری و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده…