پایان نامه شناسایی نقش عوامل دموگرافیکی در خشونت خانگی علیه زنان

خشونت خانوادگی علیه زنان شامل بدرفتاری در هر نوع رابطه‌ ی نزدیک و صمیمی است که می تواند اشکال مختلفی نظیر آزار بدنی، کلامی، عاطفی، روانی، جنسی و اقتصادی داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع ، این پژوهش با هدف شناسایی نقش برخی از عوامل دموگرافیکی در خشونت خانگی علیه زنان صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان با آلفای کرونباخ ۹۷/۰ استفاده شد. در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها ، در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری t مستقل و F و LSD و رگرسیون همزمان و قدم به قدم با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: مقدمات پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق پیشینه تحقیق فصل دوم: مبانی نظری تحقیق مقدمه خشونت خانگی علیه زنان (تعریف، ابعاد و پیامدها) رویکرد پدیدار شناختی (انسانگرایی) رویکرد پردازش اطلاعات عوامل دموگرافیک و خشونت خانگی علیه زنان پایه های نظری رویکرد روانشناسی اجتماعی نظریه یادگیری اجتماعی نظریه انتقال نسل ها نظریه مبادله نظریه نقش جنسی نظریه منابع نظریه کنترل اجتماعی رویکرد جامعه شناختی نظریه فرهنگ…