مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش خودکارآمدی معلم زیر مقیاس ها: درگیر کردن فراگیر – راهبردهای آموزشی – مدیریت کلاس نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش خودکارآمدی کودکان در موقعیت های اجتماعی و در دو بعد موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز زیر مقیاس ها: موقعیت بدون تعارض – موقعیت تعارض آمیز نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودکارآمدی کامپیوتر
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: ارزیابی میزان مهارت فرد در کار با کامپیوتر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودکارآمدی شرر (GSES)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان خودکارآمدی به لحاظ عمومی و اجتماعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش خودکارآمدی در عملکرد بالینی برای دانشجویان پرستاری زیر مقیاس ها: بررسی بیمار – تشخیص های پرستاری و برنامه ریزی – اجرای برنامه مراقبتی – ارزشیابی برنامه مراقبتی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودکارآمدی بندورا
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان خودکارآمدی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تأثیر محیط آموزشی – پژوهشی دانشگاه ها بر خودکارآمدیخودکارآمدی دانشجویان
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه ها بر روی خودکارآمدی دانشجویان زیر مقیاس ها: آموزشی – زیرساخت ها و امکانات – کیفیت تدریس نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.