آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

هدف: مطالعه استعداد آزمودنی در تعویض نگرش به هنگام حل مسئله معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس نشخوار ذهنی – تأمل
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: اندازه گیری گرایش افراد برای استفاده از خودآگاهی تاملی و نشخوار ذهنی زیر مقیاس ها: نشخوار ذهنی – تأمل نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی زیر مقیاس ها: بهزیستی هیجانی – بهزیستی روانشناختی – بهزیستی اجتماعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فراغت ذهنی
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش فراغت ذهنی افراد زیر مقیاس ها: رضایت درونی – آزادی ادراک شده – انگیختگی – سلطه – اشتیاق – ناگهانی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش ذهنیت فلسفی سلطانی
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش میزان ذهنیت فلسفی افراد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۷۵ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ والاچ و همکاران – فرم کوتاه (FMI-SF)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش ذهن آگاهی سازندگان پرسشنامه: والاچ و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ذهن آگاهی
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش ذهن آگاهی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش ۵ عامل ذهن آگاهی (مشاهده، توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش) زیر مقیاس ها: مشاهده – توصیف – عمل همراه با آگاهی – عدم قضاوت – عدم واکنش سازندگان پرسشنامه: بائر و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.