مستندسازی تجربیات شغلی پست سازمانی مدیریت مدرسه برای اخذ رتبه عالی (۲)
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

آموزش و پرورش یکی از پیچیده ترین ابداعات بشری است. پیچیدگی ها و ظرافت های آن ناشی از سر و کار داشتن با انسان از یک سو و دامنه فراگیر و مملوء از تنوع آن از سوی دیگر سبب شده است تا نظام های آموزش و پرورش با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه شوند. از این رو توجه به افکار عمومی دنیا به ویژه در دهه های اخیر به گونه ای بسیار جدی تر به این رکن از نظامهای اجتماعی معطوف گشته است. صاحبان اندیشه و خرد از جمله لوازم قطعی برخورد با بحران کنونی و خروج از آن را رو آوردن به تحقیقات و طراحی سیاست ها و راهبردهای اموزشی و تربیتی بر یافته های تحقیقاتی قلمداد می کنند. به عبارت دیگر تصور حل مشکلات و رفع تنگناها براساس آزمون و خطا بدون بهره گیری از نتیجه مطالعات و تحقیقات اصولی، تصوری ساده لوحانه و خلاف واقع بوده و جزء تشدید بحران ثمره دیگری نخواهد داشت بدین سبب تقویت بنیه علمی مدیران و منابع انسانی کارآمد آموزش و پرورش به عنوان یکیاز خطوط پر رنگ حرکت و محور تغییر و تحول مورد نظر قرار گیرد و برنامه های لازم برای نیل به این مقصود صورت پذیرد. از آنجا…