پیشینه و ادبیات ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 15, 2016

اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم گسترش یافته. بعلاوه شواهد علمی از فواید سلامت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش است. یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است. به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته، مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است. کارشناسان اهم راه های دستیابی به سلامت و تندرستی را تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجرای فعالیت های جسمانی می دانند. بشر هر اندازه که در علم و تکنولوژی پیشرفت کرده است به همان میزان حرکت خود را محدود کرده است. پیشرفت تکنولوژی و صنعت از یک طرف و عدم آشنائی به تأثیر حرکات بدنی و ورزش از طرف دیگر انسان را سخت مغلوب بی حرکتی نموده، تا جائی که دچار ضعف و سستی و بیماریها و ناهنجاریهای وضعیتی گوناگونی شده است و افزایش آمار بیماریها و در نتیجه مرگ و میرها و بوجود آمدن مشکلات عدیده جسمی و روحی برای انسانها بیانگر این واقعیت است. در این راستا رواج تربیت بدنی و ورزش می تواند به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارها در پیشگیری از این معضلات مورد استفاده قرار گیرد. (۲۴ و ۳۵) امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی در…

پایان نامه بررسی و مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر و ارائه ی پیشنهاد های اصلاحی

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر می باشد و برای این منظور تعداد ۳۱۳ آزمودنی انتخاب و در سه گروه سنی ۱۱-۹، ۱۴-۱۲، ۱۷-۱۵ سال به ترتیب با تعداد ۷۹، ۱۳۲، ۱۰۲ نفر در این تحقیق شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و معاینه صورت گرفته است در معاینه ابتدا قد و وزن اندازه گیری سپس سن شرکت کنندگان بر اساس دفتر آمار مدرسه ثبت و تیپ بدنی نیز تعیین گردید. همچنین از تست نیویورک New York Test، برای ارزیابی وضعیت بدنی استفاده شد. در این روش آزمودنی بدون لباس جلوی صفحه شطرنجی ایستاده و وضعیت ستون فقرات و اندام تحتانی او از سه نمای روبرو، خلفی و جانبی بصورت بصری مورد بررسی قرار گرفته است و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون خی دو از روش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهمترین نتایج به شرح زیر است: بین میزان ناهنجاریهای سر به جلو، اسکولیوز، زانوی پرانتزی، صافی کمر و شست کج در آزمودنی های سه مقطع تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین میزان ناهنجاری در اندام تحتانی سه مقطع…