پایان نامه بررسی ویژگی سازمان های مجازی یادگیرنده و چگونگی کاربست آن در دانشگاه

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط «چارلز هندی» از صاحب نظران رشته مدیریت می گوید: «مدیران امروز با سازمان هایی سر و کار دارند که شباهتی به سازمان های گذشته ندارند.» نیاز به ساختارهای سازمانی با ترکیب و شکل جدید به طور عمده به واسطه پیشرفت های به دست آمده در فناوری اطلاعات طی دهه گذشته بوده است. از جمله این تغییرات می توان به کامپیوترهای شخصی، پایگاه های طلاعاتی شبکه ای و شکل های ارتباط همزمان نظیر پست الکترونیکی اشاره کرد. پیامدهای غیر منتظره ضرورت حضور فراگیر در بازار، دسترسی به منابع به کار گرفته نشده، توسعه فناوری جدید و ماهیت فوق العاده بازارها از عوامل موثر در ضرورت به کارگیری سازمان های جدید هستند. فناوری جدید صرفاً پدیدآورنده ترکیب جدیدی بین انسان و ماشین نیست، بلکه به شکل مستمر هم ساختار تفکر و هم نوع گفتمان ما را تحت تأثیر قرار می دهد. همانطور که محل کار ما شاهد بکارگیری شکل های اطلاعاتی جدید است، انتظارات و توقعات مردم از حیات سازمانی نیز به اندازه محیط سازمانی موجود و حتی بیش از آن تغییر بنیادی کرده است. سازمان های…