پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر دانش آموزان دختر دوره متوسطه با عادتهای مطالعه آنها

هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه ای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دبیرستان متوسطه دخترانه تشکیل می دهند که از این تعداد ۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) و سبک های تفکر استفاده شده است. همچنین روش تحقیق، توصیفی – همبستگی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. شناسایی عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همواره موضوع مطالعات متعددی بوده است. بر همین اساس مجموعه ای از عوامل فردی و محیطی یا عوامل شناختی و غیرشناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تحقیقات انجام شده، پیرامون نقش و اهمیت سبک های تفکر در یادگیری و آموزش، می توان گفت سبک های تفکر به اندازه تواناییها و شاید بیشتر، یکی از عوامل مهم پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی و آموزش موثرتر در رشته ها و دروس مختلف می باشد. طراحی و ارائه فعالیتهای آموزش و یادگیری براساس سبک های تفکر و ترجیحات افراد،…