پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – نسخه ۱۰۴ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰۴ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: قانون گذاری – اجرایی – قضایی – تک سالاری – مرتبه سالاری – گروه سالاری – هرج و مرج سالاری – کلی – جزئی – درونی – بیرونی – آزادمنشی – محافظه کاری سازندگان پرسشنامه: استرنبرگ و واگنر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تفکر واگنر و زانگ (TSI-R2) – نسخه ۶۵ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۶۵ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: سبک تفکر قانونگذار – سبک تفکر اجرایی – سبک تفکر قضاوتگر – سبک تفکر مونارکی – سبک تفکر سلسله مراتبی – سبک تفکر الیگارکی – سبک تفکر آنارکی – سبک تفکر کلی نگر – سبک تفکر جزئی نگر – سبک تفکر درون نگر – سبک تفکر برون نگر – سبک تفکر آزاد اندیش – سبک تفکر محافظه کار سازندگان پرسشنامه: واگنر و زانگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: سبک تفکر اجرایی – سبک تفکر قانونی – سبک تفکر قضایی – سبک تفکر آزاد اندیش – سبک تفکر محافظه کار سازندگان پرسشنامه: استرنبرگ و واگنر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تفکر
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سبک های تفکر نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه سبک های تفکر و خودتنظیمی در بین دانش آموزان دختر

افراد همیشه در ارتباط با امور روزانه ی خود فکر می کنند، ولی همواره مسایل و مشکلات خود را نمی‌ توانند حل نمایند. آنچه‌ مهم ‌است کیفیت تفکر و همین‌ طور ارتباط بین تفکر و عمل می باشد‌. تفکر تلاش سنجیده‌ ای ‌است که ‌درجهت شکل دادن، بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی نظری و عملی پژوهش مبانی نظری تعاریف اهمیت تفکر در بین دانش آموزان ویژگی های ذهنی متفکر مقایسه آموزش به روش سنتی با آموزش تفکر عوامل بستر ساز تفکر سازه سبک تعریف سبک های تفکر نظریه های سبک های تفکر اصول سبک های تفکر عوامل موثر در تحول و شکل گیری سبک های تفکر انواع سبک تفکر کارکردهای سبک تفکر اشکال سبک ها مفهوم خودتنظیمی نحوه سازماندهی کلاس درس به منظور تشویق تفکر مبانی عملی پژوهش فرضیه های پژوهش پرسشهای پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی روش پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزارهای اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر شیوه جمع آوری داده شیوه تجزیه و تحلیل داده ها منابع تعداد صفحات: ۲۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان

این پژوهش با عنوان بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های متوسطه که جمعاً ۳۲ کلاس از سه پایه تحصیلی اول، دوم و سوم متوسطه به تعداد ۶۰۱ نفر (پایه اول: ۱۹۳ نفر؛ پایه دوم: ۱۶۳ نفر و پایه سوم: ۲۴۵ نفر) بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۳۴ نفر (۷۵ نفر دانش آموز پایه اول، ۶۴ نفر دانش آموز پایه دوم و ۹۵ نفر دانش آموز پایه سوم) به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی طبقه ای بوده است. برای گردآوری داده از دو نوع پرسشنامه خودتنظیمی زیمرمن و ماتینز پونز (۱۹۸۶) و پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ ( که مولفه های سبک تفکر قانون گذار، قضاوت گر، اجرایی، تفکر برون نگر، سطح فکری کلی نگر، سطح فکری جزئی نگر، سبک تفکر درون نگر را مورد آزمون قرار می داد) استفاده شده که پایایی آنها به ترتیب ۷۲/۰، ۷۹/۰، ۷۵/۰، ۸۶/۰، ۸۸/۰، ۸۳/۰، ۸۰/۰ و سبک تفکر کل ۸۶/۰ و خودتنظیمی ۷۸/۰ می باشد. جهت آزمون پرسش یک با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، پرسش دو از…

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر دانش آموزان دختر دوره متوسطه با عادتهای مطالعه آنها

هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه ای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دبیرستان متوسطه دخترانه تشکیل می دهند که از این تعداد ۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) و سبک های تفکر استفاده شده است. همچنین روش تحقیق، توصیفی – همبستگی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. شناسایی عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همواره موضوع مطالعات متعددی بوده است. بر همین اساس مجموعه ای از عوامل فردی و محیطی یا عوامل شناختی و غیرشناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تحقیقات انجام شده، پیرامون نقش و اهمیت سبک های تفکر در یادگیری و آموزش، می توان گفت سبک های تفکر به اندازه تواناییها و شاید بیشتر، یکی از عوامل مهم پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی و آموزش موثرتر در رشته ها و دروس مختلف می باشد. طراحی و ارائه فعالیتهای آموزش و یادگیری براساس سبک های تفکر و ترجیحات افراد،…