پایان نامه بررسی مقایسه سبک های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

یکی از عوامل موثر بر یادگیری در میان دانش آموزان، سبک یادگیری آنان است با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر سبک های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. برای همین منظور جریان پژوهش از یک ایده در قالب پرسش شروع گردید. این پرسش عبارت بود از اینکه سبکهای یادگیری چه تأثیری بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد؟ پس از طرح سوال پژوهش و ارائه اهداف پژوهش، چهارچوب نظری کلب با توجه به پرسش موضوعی و اهداف تحقیق انتخاب گردید. این اهداف تأثیر انواع سبکهای شناختی را بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی می آموزد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دوره متوسطه مناطق ۱۹ گانه بود. از این جامعه، جهت بررسی فرضیات مطرح شده ۱۸۰۰ دانش آموز ای یک سوم مناطق ۱۹ گانه به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردیدند. اما به جهت کنترل برخی متغیرهای مداخله گر از قبیل متغیر خودپنداره، بهره هوشی و مولفه های انگیزشی، دانش آموزانی که نمرات آنها در این متغیرها از میانگین نمرات نمونه مورد مطالعه خیلی بالاتر و پایین تر بودند حذف شدند که تعداد آنها ۱۴۱ نفر بود. بنابراین فرضیات مورد نظر بر روی ۱۶۵۹ دانش آموز…