پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان

هدف از این تحقیق ، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و نوع شخصیت دانشجویان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان رشته حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد که از این تعداد ۱۰۰ نفر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری ورمونت (۱۹۹۴) و تیپ شخصیتی آیزنگ (۱۹۷۵) بود که از روایی و اعتبار بالایی برخوردار بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون همبستگی پیرسون ، تی مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه استفاده و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک یادگیری ترجیحی و تیپ شخصیتی درونگرا در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. پسران نسبت به دختران از سبک یادگیری ترجیهی که همان سبک یادگیری غیر متمرکز می باشد بیشترین بهره را می برند. بین سبک یادگیری ترجیحی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معناداری مشاهده گردید با این تفاوت که شخصیت دانشجویان در رشته های مختلف متفاوت نبود. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزیی سوالات پژوهش فرضیه…