پرسشنامه سرمایه اجتماعی
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش میزان سرمایه اجتماعی زیر مقیاس ها: ارتباطی – ساختاری – شناختی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله مهندسی فرهنگ و ارزشها و تعامل آن با سرمایه اجتماعی در سازمان ها
رشته علوم اجتماعی , مقاله / سپتامبر 11, 2015

تدوین فرهنگ اصلاح الگوی مصرف و ارائه راهکارهای لازم با توجه به میزان منابع و نیازها و اولویت های استفاده آن منابع ، از وظایف برنامه ریزان و مدیران کشور است. بدون تردید سازمان ها، نهادها و ارگان های یک کشور به عنوان مجریان برنامه های دولت، نقش اساسی و تعیین کننده ای در این زمینه دارند. و همچنین تعامل سرمایه اجتماعی و تاثیر اقتصادی آن به عنوان یک سیستم اجتماعی با مولفه هایی چون؛ اعتماد، مشارکت داوطلبانه،هنجارهای حرفه ای ، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می شود تا هزینه های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی و کندی ناشی از سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر با بهره وری بیشتر و هزینه کمتر به اجرا درآید . در این مقاله با بررسی وضعیت اصلاح الگوی مصرف و تعامل آن با سرمایه اجتماعی و مطالعه وضعیت مطلوب آن به ارائه پیشنهادهایی در زمینه اصلاح الگوی مصرف در سازمان ها می پردازیم . فهرست مطالب: چکیده مقدمه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در سازمان ها فرهنگ و ویژگیهای آن سرمایه اجتماعی تفاوت منابع و نتایج سرمایه اجتماعی انواع سرمایه اجتماعی عناصر سرمایه اجتماعی بکارگیری سرمایه اجتماعی در جهت اصلاح الگوی مصرف عوامل موثر در اصلاح الگوی مصرف با توجه به سرمایه اجتماعی ارایه…

پایان نامه بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن

تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن می‌ پردازد. متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد اجتماعی است که با ابعاد اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی با معرف‌های میزان صمیمیت و اطمینان مورد سنجش قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از احساس امنیت، رضایت از زندگی، ارزش‌های مشترک، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، سن و جنسیت. به منظور بررسی اعتماد، ۲۶۰ نفر از افراد بالای ۱۶ سال اعم از (زن و مرد) به روش نمونه‌ گیری خوشه ‌ای طبقه ‌ای با حجم نامتناسب انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است که داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه معنی ‌دار بین متغیرهای سن، احساس امنیت، رضایت از زندگی، ارزش‌های مشترک با میزان اعتماد اجتماعی می ‌باشد. بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی ‌داری وجود نداشت و نیز تفاوت معنی‌ داری در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد اجتماعی وجود نداشت. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت…