پایان نامه تحلیل و شبیه سازی موتور BLDC با اینورتر ولتاژ شش پالسه

در فصل اول مطالب کلی در رابطه با موتورهای مغناطیس دائم و جایگاه موتور BLDC در صنعت موتورهای الکتریکی گفته می شود. فصل دوم به معرفی اجزای موتور و درایو آن اختصاص دارد. در این فصل بعد از ارائه مدل موتور BLDC روش های مهم کنترل جریان موتور با هم مقایسه می شوند. در فصل سوم انواع روش های مختلف کنترل درایو موتورهای BLDC بحث شده است. در فصل چهارم انواع سنسورهای مختلف موتور BLDC از جمله سنسور نوری و سنسور اثر هال معرفی می شوند. فصل پنجم و ششم به معرفی ساختمان و نحوه عملکرد موتور می پردازد. در فصل هفتم هم نتایج شبیه سازی دینامیکی اینورتر موتور BLDC ارائه می شود. موتور BLDC دارای ظاهری فیزیکی شبیه به یک ماشین سنکرون سه فاز مغناطیس دایم است. این ماشین عموماً از یک اینورتر شش پالسه تغذیه می شود که یک ولتاژ ثابت را به ولتاژهای سه فاز با فرکانش متناظر با سرعت لحظه ای رتور تبدیل می کند. ترکیب اینورتر – ماشین دارای مشخصه های پایانه خروجی شبیه به موتور به موتور DC شنت است. بنابراین آن را موتور DC بدون جاروبک می نامیم. BLDCM ها دارای چهار قسمت اصلی می باشند: رتور، استاتور، کموتاتور و سنسور موقعیت رتور….