پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از سیستم های خودپرداز (ATM)

مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسو کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تأکید می ورزد. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر گرایش به استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز (ATM) با رویکرد بسط مدل پذیرش تکنولوژی دیویس (۱۹۸۹) است. در این تحقیق به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری از امنیت، سازگاری و باورهای هنجاری به عنوان ابعاد دیگری که تأثیری بسزایی در پذیرش خدمات دستگاه های خودپرداز (ATM)، استفاده شده است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه استفاده شده است. و جامعه آماری این مطالعه را کلیه مشتریان بانک ملی تشکیل داده اند که ۳۸۴ نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مفید بودن ادراک شده، سهولت ادراک استفاده، امنیت ادراک شده، سازگاری ادراک شده و گرایش مشتریان بانک ملی به استفاده از خدمات دستگاه های…