پایان نامه مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز رودخانه آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن
رشته جغرافیا , پایان نامه / سپتامبر 6, 2015

در این تحقیق حوضه آبریز آلازارچای به عنوان یکی از زیر شاخه های رودخانه بلغارچای مورد بررسی قرار گرفت. کلیه مباحث زمین شناسی، مورفومتری، هیدرولوژی و آب و هواشناسی برای حوضه صورت گرفته است. جهت انجام کار از داده های یک ایستگاه سنوپتیکی ویک ایستگاه باران سنجی و داده های یک ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است. تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار Arc View و GIS صورت گرفته است. در این تحقیق، داده های اقلیم شناسی، هیدرومتری، خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی برای حوضه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص شده است که عوامل مذکور روابط پیچیده ای با یکدیگر دارند و مهمترین عامل موثر بر رفتار رودخانه عوامل اقلیمی بخصوص مقادیر و نوع بارندگی بوده است. در طول تحقیق به بررسی و پیش بینی سیل و حداکثر بارشهای ۲۴ ساعته از روش توزیع گامبل و اشنایدر استفاده شده است و در روش SCS زمان تمرکز حوضه ۴/۱۳ tc بوده است . با محاسبه در مبحث هیدرولوژی تغییرات جریان نوع رژیم رودخانه برفی – بارانی تعیین گردید. در این تحقیق، پتانسیل های حوضه از نظر اقلیمی و تامین آب، شناسایی و مشخص گردید. که می توان با مدیریت و برنا مه ریزیهای سنجیده بهره برداری…