پایان نامه بررسی رابطه شیوه فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی دخترانه

در همه جوامع و فرهنگها والدین توقع دارند که کودکانشان در طی فرآیند رشد ، رفتارهای خاصی را در سن معینی از خود نشان دهند و در این راستا راهبردها و آموزشهایی را اعمال می نمایند که به آنها شیوه های فرزند پروری گفته می شود . هدف این تحقیق ، بررسی رابطه ی شیوه فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی در مدارس غیر انتفاعی دخترانه است. نمونه آماری تحقیق برابر جامعه تحقیق ، کلیه مادران مقاطع سوم راهنمایی غیرانتفاعی تشکیل دادند که برابر ۸۷ نفر بودند. ابزار گردآوری این تحقیق، پرسشنامه استاندارد نظریه اقتدار بامریند با اعتبار ۰٫۶۸ برآورد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که شیوه فرزند پروری مادران با توجه به سطح تحصیلات آنها در نوع فرزند پروری آنها متفاوت است و همچنین شیوه فرزند پروری مادران عامل مهمی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. بین شیوه فرزند پروری آزاد گذاری مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معنی‏ دار و معکوس وجود دارد. بین شیوه فرزند…