پروژه صلاحیت هیات وزیران در خرید و فروش اموال دولتی (منقول و غیر منقول) و تفویض اختیار آن به یک یا چند وزیر
رشته حقوق , پروژه / سپتامبر 8, 2015

صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی ، به مأمور دولت داده شده است . صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است ؛ زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص ، اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه . با وجود این هدف آنها یکی نیست ؛ زیرا در حقوق خصوصی منظور از اهلیت نداشتن یعنی نشناختن حق اسیفا برای یک شخص ، تأمین منافع همان شخص است (که ممکن است صغیر یا محجور باشد) ، در حالی که صلاحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت مأموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آنهاست. فهرست مطالب صلاحیت هیأت وزیران مسئولیت وزیران وظایف و اختیارات وزیران مسئولیت فردی و جمعی هیأت وزیران اموال دولتی فروش بناها و اموال دولتی آئین نامه معاملات سازمان های دولتی مقررات انجام معاملات خاص مقررات و ارکان فروش ضوابط و ویژگیهای سیستم اموال و دارایی های ثابت عملیات مربوط به ثبت اموال عملیات مربوط به تغییرات و جابجایی اموال عملیات مربوط به محاسبه استهلاک عملیات مربوط به اموال مفقود شده و حادثه دیده عملیات مربوط به بازدید عینی اموال چگونگی تشکیل هیأت وزیران اختیارات…