پایان نامه خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن نزد جوانان

پدیده خشونت در جوانان طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از معضلات خانواده ها و جوامع محسوب می شده و باید گفت که علت بروز رفتارهای خشونت آمیز در جوانان منحصر به فرد نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست هم داده و باعث بروز خشونت در جوانان می شود. در این میان بسیاری از جامعه شناسان، خانواده را به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل در جلوگیری یا بروز خشونت جوانان به حساب می آورند. در همین راستا، این مطالعه جهت بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی خانواده در خشونت جوانان تدوین شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل پسران ۱۵تا۱۹ سال شهری می باشد که تعداد آنها بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ حدود ۳۷۷۰۰ نفر است و در این تحقیق ۱۰۰ نفر به عنوان گروه اصلی (کسانی که دارای خشونت بودند) و ۱۰۰ نفر به عنوان گروه گواه (کسانی که خشونت نداشتند) انتخاب کردیم. مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از اینکه عوامل اجتماعی- اقتصادی خانواده ، سختگیری های بیش از حد بر رفتار پسران همگی رابطه معناداری را با خشونت داشته و تنها متغیر فوت والدین رابطه ای با خشونت جوانان نداشته است. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق…