پایان نامه عوامل درون سازمانی بازدارنده ی مشارکت اولیاء دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل درون سازمانی بازدارنده ی مشارکت اولیاء در فعالیتهای مدرسه در سه دوره ی تحصیلی بود که از طریق بررسی متغیرهایی به روش توصیفی – همبستگی با کمک سه ابزار معتبر و پایا و محقق ساخته (ابزار مربوط به اولیاء، ابزار مربوط به عوامل مدرسه و ابزار اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدارس) و با جمع آوری اطلاعات به صورت گروهی و انفرادی در مدرسه بر روی حداقل ۱۷۰۶ نفر در سه گروه مورد مطالعه با اجرای نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، U من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام به اجرا درآمد و نتایج ذیل را مشخص ساخت. از میان ۱۶ فرضیه و متغیر مورد مطالعه در پژوهش حاضر به ترتیب؛ میزان آگاه سازی و اطلاع رسانی مدیران و عوامل مدرسه (r=0.832)، مهارت مدیران در برقراری روابط انسانی (r=0.713)، نحوه برخورد مدیران و معلمان مدارس با اولیاء دانش آموزان (r=0.661)، تمایل والدین به امر مشارکت (r=0.574)، میزان نظرخواهی مدیران در تعیین موضوع جلسات انجمن اولیاء و مربیان از والدین (r=0.528)، میزان ارتباط مشاوران مدرسه با اولیاء دانش آموزان (r=0.501)، ارائه بیلان های آموزشی، تربیتی، مالی…