پایان نامه بررسی تأثیر روش تدریس فعال (همیاری) در وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان دوره ابتدایی

در چند سال اخیر یادگیری از طریق همیاری موضوع بحث داغی در آموزش شده است و معلمان دوره های مختلف تحصیلی در حال تجربه کردن روش یادگیری از طریق همیاری اند تا دریابند آیا دانش آموزانشان بیشتر و بهتر یاد می گیرند و یا تنها از یادگیری لذت می برند؟ تعدادی از معلمان دوره ابتدایی برای بکارگیری این روش یاددهی – یادگیری آموزش های لازم را فرا گرفته اند و در تعدادی از مدارس ابتدایی نیز از همان سال اجرای آزمایشی طرح شروع شده است، لذا این پژوهش با اهداف زیر به مرحله اجرا درآمد: الف: بررسی میزان دانش و آگاهی معلمان دوره ابتدایی از روشهای تدریس فعال و میزان بکارگیری آنها در کلاس های درسی ب: آگاهی از نتایج اجرای روش همیاری که در تعداد محدودی از مدارس اجرا شده بود. پ: اجرای پژوهشی با شیوه «آزمایش میدانی» به منظور مطالعه دقیق تر تأثیر روش همیاری جامعه آماری پژوهش عبارت بود از دانش آموزان دوره ابتدایی به تعداد ۴۷۸۱۸ نفر و آموزگاران به تعداد ۵۷۷۴ نفر. برای اجرای بخش آزمایش میدانی تعداد ۲۰ کلاس از مناطق مختلف استان بصورت تصادفی انتخاب شد که در هر یک ۳۰ نفر دانش آموز حضور داشت و از میان آنها ۱۰ کلاس برای…