مستند اقدام پژوهی فعال سازی دانش آموزان رشته کار و دانش در درس زبان فارسی
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

چندین سال است که در دوره متوسطه و هنرستانها به تدریس درس ادبیات و زبان فارسی مشغول هستم. در این مدت بعضی از کلاسها پرنشاط و فعال نبودند مخصوصاً کلاسهای رشته های کار و دانش وضعیت رضایت بخشی نداشتند. برخی از علل فعال نبودن و بی انگیزه بودن دانش آموزان رشته های کار و دانش در درس زبان فارسی ۲ به این شرح بود: ۱- ناشناخته ماندن درس زبان فارسی و بی اهمیت بودن این درس برای دانش آموزان رشته کار و دانش. ۲- متناسب نبودن روش تدریس با توانایی این دانش آموزان ۳- بی توجهی معلمان به شرایط روحی، اقتصادی و خانوادگی دانش آموزان ۴- استفاده از روش سنتی تدریس و ارزشیابی و عدم استفاده از روشهای جدید ۵- بی توجهی دبیران محترم از پیشینه تحصیلی دانش آموزان فهرست مطالب توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسأله اهداف گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) تجزیه و تحلیل اطلاعات خلاصه یافته های اولیه روش ها و الگوهای تدریس روش همیاری الگوی پیش سازمان دهنده ارزشیابی راههای پیشنهادی برای تدریس و ارزشیابی زبان فارسی ۲ چگونگی اجرای راه جدید گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) تجدیدنظر در روشهای انجام گرفته و اعتبار سنجی به آن نتایج نتیجه گیری پیشنهادات منابع و مآخذ تعداد صفحات: ۲۶  …