مقاله سازمانهای یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات در آنها

امروزه، سازمانها در سراسر جهان به دلیل تقاضاهایی که با آنها روبه رو هستند، نیازمند یادگیری در محیط کار با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و اثربخش تر بوده، نیز به نیروی کار منعطف که بسیار تحت تأثیر تغییرات روزمره ی بازار می باشند، نیاز دارند. و این مقولات جزء با ویژگیهای سازمان های یادگیرنده برابری نمی کند. دراین مقاله سعی شده با بررسی ویژگیهای ساختاری سازمان های یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیر سیتم های کلیدی آن به ارائه راهکارهای مناسب در تلاش بر رسیدن به سند چشم انداز بیست ساله کشور، از نقطه نظر موانع ساختاری و انسانی و بسترهای تکنولوژیکی به یک نتیجه گیری کلی درباره مزایای برخورداری از سازمانهای یادگیرنده، در راستای ارتقا و رشد این سازمانها برسیم. فهرست مطالب چکیده مقدمه سوالات اصلی تحقیق ساختارهای سازمان های یادگیرنده عوامل موثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده استراتژی های دهگانه برای تبدیل شده به سازمان های یادگیرنده زیرساختهای لازم برای فناوری اطلاعات زیرسیستم های فناوری اطلاعات فناوری برای مدیریت دانش فناوری برای افزایش سرعت و کیفیت یادگیری استراتژی های دهگانه برای به کارگیری فناوری نتیجه گیری منابع و مآخذ   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.