پایان نامه طراحی اقلیمی معماری مجتمع های آموزشی با استفاده از مدل AHP
رشته جغرافیا , پایان نامه / سپتامبر 7, 2015

برای شناسایی تیپ اقلیمی مشکین شهر، داده های آماری ایستگاه سینوپتیک مشکین شهر تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد. این داده ها شامل متوسط ماهانه: باد، دما، رطوبت و بارش می باشد.امروزه انجام محاسبات اقلیمی بدون استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مو جود از یک طرف بسیار مشکل بوده و از طر ف دیگر از دقت کمتری برخو دار است. در این تحقیق برای تهیه نمودارهای مختلف و تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار ExcelوروشAHP استفاده شده است. وهمچنین اسناد مربوطه مانند عکس های هوایی، نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی، اطلاعات موجود در ارگان های مربوطه و نقشه های GIS، توسط نرم افزار Arcmap ترسیم شدند. با در نظر گرفتن چهار فاکتور اقلیمی (تابش خورشید ، باد، رطوبت نسبی و دما) و تعیین وزنهای مناسب برای هر یک از آنها با بهره گیری از روش AHP جهت گیری بنا بیشترین امتیاز نهایی را کسب کرده اند و زاویه وعمق سایبان و قرارگیری پنجره ها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. از عناصر اقلیمی ذکر شده وزش باد ، تابش خورشیدی شاخصهایی هستند که نقش اساسی تری در مکان یابی فضاهای آموزشی دارندو به عنوان معیارهای مهم شرایط اقلیمی مؤثر در مکان…