پرسشنامه استعداد مقابله رنسر
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش استعداد مقابله در افراد سازندگان پرسشنامه: رنسر معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۷۹ هدف: اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله و شناسایی ۱۸ نوع راهبرد مقابله ای زیر مقیاس ها: حمایت اجتماعی – حل مشکل – تلاش – نگرانی – دوستان – تعلق – تفکر آرزومندانه – کنار نیامدن – کاهش تنش – اقدام اجتماعی – نادیده گرفتن – سرزنش خود – خودداری – معنویت – تمرکز مثبت – کمک حرفه ای – آرام سازی – تفریحات فیزیکی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان مقابله مذهبی فرد در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی زیر مقیاس ها: سبک های مقابله ای مثبت – سبک های مقابله ای منفی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مقابله خانوادگی مک کوبین و همکاران (FCI)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۷۰ هدف: سنجش عملکرد همسران به استرس خانوادگی زیر مقیاس ها: جدایی بلند مدت – جدایی کوتاه مدت مکرر – جدایی دائمی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: ارزیابی سبکهای مقابله با استرس زیر مقیاس ها: مسئله مدار – هیجان مدار – اجتناب مدار نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش مقابله با بیماری فرزند توسط والدین زیر مقیاس ها: حفظ یکپارچگی خانواده، همیاری و تعریف خوش بینانه موقعیت – حفظ حمایت اجتماعی، عزت نفس و ثبات روانی – درک وضعیت سلامتی یا بیماری کودک از طریق ارتباط با والدین دشگر یا مشورت با پزشکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (WOCQ)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۶۶ هدف: ارزیابی راهبردهای مقابله ای در محیط تنش زا (موقعیت های فشارزا) زیر مقیاس ها: مقابله سیستم – فاصله گرفتن – خودکنترلی – طلب حمایت اجتماعی – پذیرش مسئولیت – گریز-اجتناب – حل مسئله برنامه ریزی شده – ارزیابی مجدد مثبت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: سنجش نحوه پاسخگویی افراد به حوادث استرس زا (سنجش ۳ نوع مقابله رفتاری فعال، شناختی فعال و اجتماعی) زیر مقیاس ها:حل مسأله – مهار جسمانی – جلب حمایت اجتماعی – مهار هیجانی – ارزیابی شناختی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه مقایسه الگوهای شخصیتی، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم

هدف این پژوهش مقایسه الگوهای شخصیتی ، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم است. برای این منظور ۴۰ نفربیمار دارای تشخیص آسم (۲۰ نفرمرد و۲۰ نفرزن) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستهای تامین اجتماعی و امام خمینی انتخاب مورد بررسی قرار گرفتند. گروه سالم ازمیان دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی از طریق همتا سازی با گروه بیمار انتخاب گشتند. برای بررسی استرس ادراک شده از مقیاس کوهن وهمکاران ، جهت بررسی الگوهای شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و درنهایت جهت ارزیابی سبکهای مقابله ای از پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس و فولکمن استفاده گشت . یافته ها با استفاده از آزمونهای t و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها نشان دادند که میزان استرس ادراک شده در بیماران آسمی ازافراد سالم بیشتراست. همچنین الگوهای شخصیتی دو گروه تفاوت معناداری باهم داشتند. به این صورت که بیماران آسمی درونگراتر از افراد سالم بوده و از ثبات هیجان کمتری برخوردار بودند. همین طور بین سبکهای مقابله ای بیماران آسمی و افراد سالم تفاوت وجود داشت ، به این صورت که نمره بیماران آسمی در روشهای مقابله ای هیجان مدار در مقایسه با افراد سالم بیشتر بود. بین میزان استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای…