پایان نامه تعیین رابطه خلاقیت و جو سازمانی اداره آموزش و پرورش

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ی آموزش و پرورش می باشد که شامل ۵۰ (۸ زن و ۴۲ ) نفر بصورت نیروی رسمی در اداره ی آموزش و پرورش مشغول به کار می باشند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ که از روایی و پایایی بالاتری برخوردار بود استفاده شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون فرضیات با استفاده از آمار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه ( به روش گام به گام ) استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد بطوریکه از میان ابعاد جو سازمانی حاکم بر اداره آموزش و پرورش ، متغییر ملاحظه گری بیشترین پیش بینی را بر خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش دارد. به طور کلی مفهوم جو سازمانی که در اواخر دهه شصت متداول…

پایان نامه رابطه بین خلاقیت و اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سال ۱۳۸۷ به ترتیب به تعداد ۱۰۰ نفر،۳۴۶۰ نفر که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری به ترتیب ۸۰ و۸۰۰ می باشد . برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها به ترتیب ۷۲/۰ و ۷۷/۰ محاسبه شده بود استفاده گردید . برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین خلاقیت اعضای هیأت علمی و اثربخشی آموزشی و پژوهشی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی تفاوت وجود دارد و همچنین اثربخشی آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی متفاوت است (با سطح معناداری ۰۵/۰). فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی سوالات تحقیق فرضیه‌های تحقیق متغییر های موجود در تحقیق تعریف اصطلاحات تعریف عملیاتی تعریف…