پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاههای کوچک و متوسط

امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌ های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند. در بسیاری از این کشورها، این صنایع تأمین کنندگان اصلی مشاغل جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فن ‌آوری های جدید هستند. این صنایع با صادرات قابل توجه خود نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می ‌کنند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع، باعث شده است که استقبال از این صنایع بیشتر شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سود آور می باشد، بلکه در شرایط فعلی کشور امری لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی انجام گرفته است. جامعه اماری مورد نظر شرکتهای کوچک و متوسط می باشند که در صنایع غذایی فعالیت دارند و بدلیل در دسترس بودن، کل جامعه اماری مورد مطالعه و سر شماری قرار گرفت که این خود بر اعتبار نتایج تحقیق می افزاید. در این راستا پنج فرضیه به شکل زیر تدوین شده و مورد آزمون قرار گرفت: ۱- موانع…