مقاله بررسی افسردگی در جوامع روستایی
رشته علوم اجتماعی , مقاله / سپتامبر 11, 2015

افسردگی رایج ترین اختلال روانی است که میزان آن در سال های اخیر افزایش یافته است.تقریباً در زندگی همه افراد روزهایی وجود داشته که احساس بی حوصلگی، غمگینی،نا امیدی،دلسردی،تنهایی و نارضامندی بر آن ها چیره شده است که همگی از تجربه های رایج افسردگی به شمار می روند؛ اما چیزی که موجب می شود چنین احساس هایی به صورت اختلال های روانی متجلی شوند؛ نوع و تعداد نشانه ها، شدت و طول مدت و همچنین میزان آسیبی است که به جریان بهنجار زندگی روزمره وارد می شود. در طول سی سال گذشته، گام های بلندی در جهت شناسایی افسردگی برداشته شده است و نظریه های متعدد به همراهد شواهد پژوهشی تلاش کرده اند که نقش عوامل خاصی را در بروز این اختلال مورد توجه قرار دهند؛ این عوامل می تواندژنتیکی (سابقه افسردگی در خانواده)، خانواده زیستی شناختی (اختلال در فعالیت مواد شیمیایی یا هورمونی در بدن، یا اختلال در انتقال دهنده عصبی)، روان شناختی(فقدان ارتباط صمیمی و اطمینان بخش با افراد، فقدان احساس ارزشمندی به مدت طولانی، محرومیت از محبت والدین) و یا محیطی (تجربه های خانوادگی، رویداد های منفی در سال های اخیر زندگی) باشند و در اغلب موارد با درهم تنیدگی این عوامل مواجه هستیم. فهرست مطالب مقدمه…

پایان نامه بررسی شیوع افسردگی در بین دانشجویان

این پژوهش با عنوان بررسی مقایسه ای نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی پایه اول متوسطه اجراء شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۲۸۶ نفر دانش آموز، ۷۸ دبیر و ۳۰ مدیر آموزشی فعال بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۹۵ نفر (۲۹۷ نفر دانش آموز، ۶۵ دبیر و ۲۸ مدیر آموزشی) به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده از سه نوع پرسشنامه محقق ساخته به ترتیب برای دانش آموزان، دبیران و مدیران آموزشی (که مولفه های عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی کیفیت آموزشی در مدارس را مورد آزمون قرار می داد) استفاده شده که پایایی آنها به ترتیب ۰٫۷۹ ، ۰٫۸۴ و ۰٫۹۱ می باشد. جهت آزمون فرضیات یک تا چهار با استفاده از آزمون F و برای فرضیه شماره پنج از آزمون Manova استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد عوامل موثر(فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی) با کیفیت آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی پایه اول متوسطه از دیدگاه دانش آموزان، دبیران و مدیران آموزشی بطور معناداری متفاوت است و همچنین عوامل مذکور، در…