پایان نامه تحلیل عاملی گرایش کشاورزان به خرید سموم وارداتی

هدف اصلی پژوهش تمرکز بر یافتن جواب سوالاتی است که بدنبال کشف علل و عوامل گرایش کشاورزان به خرید سموم وارداتی و به عبارت دیگر ترجیح سموم وارداتی بر نوع تولید داخلی آن است. به منظور یافتن پاسخ به این سوالات پرسشنامه ای با ۲۲ سوال طراحی و بین ۲۲۰ نفر از بهره برداران با سوابق کاری و تحصیلات مختلف توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقته و به نتایجی دست یافتیم. برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که با لحاظ نمودن تعداد ۲۰ پرسشنامه و استفاده از نرم افزار SPSS مقدار آلفا ۸۹۴/۰ بدست آمده است که درجه بالای همبستگی سوالات و برخورداری از پایایی بالا می باشد. از میان ۲۲ عامل مورد پرسش ۱۶ عامل تائید گردید که انها را به عوامل شخصی و فردی، عوامل فیزیکی، عوامل ذهنی و روانی، عوامل تحصیلی، عوامل نفوذ و عوامل تبلیغات تقسیم بندی و نام گذاری نمودیم. فهرست مطالب چکیده فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش اهداف ویژه سوالات پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی قلمرو پژوهش فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه عوامل تأثیر گذار در رفتار خرید عوامل فرهنگی عوامل…