پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی مدیران
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب میشوند. به منظور تحقق هدفها نیاز به یک تلاش گروهی است. پیچیدگی کار جمعی است که مدیریت نظام گونه را بوجود آورده است. اثر بخشی و کارایی به عنوان دو هدف مهم در همه سازمانها نیازمند تدابیری است که مدیران آنها را اتخاذ می نمایند (جوادین و امیرکبیری، ۱۳۸۰). از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید «بدیهی است پیدایش سازمانها و ایجاد عمومی آنها نتیجه وجود مدیریت است و سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگر هستند» (همان منبع) مدیریت در واقع بر رسیدن به اهداف سازمانی متمرکز است (نیلسن و همکاران ،۲۰۱۵). مدیریت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت شایانی است. بررسی کارشناسان توسعه اقتصادی نشان داده است که فراهم نمودن تکنولوژی و پول، به تنهایی توسعه و رشد را پدید نمی آورد. تا زمانی که نیاموزیم چگونه میتوان از منابع انسانی به درستی استفاده کرد و آنها را مدیریت نمود، تکنولوژی و تبعات آن بیهوده و گاه دست و پاگیر است. مدیریت نیروی انسانی وظیفه ای اساسی برای همه شرکتها است. اما در یک کسب و کار مبتنی بر انسان این…