جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۸۹ هدف: سنجش نوع و میزان ترس افراد زیر مقیاس ها: هراس از حیوانات – هراس از ارزیابی – هراس اجتماعی – گذر هراسی – هراس از خون – هراس طبیعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش هراس اجتماعی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: ترس – اجتناب – ناراحتی فیزیولوژیک نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش هراس اجتماعی، ترس از مکان های شلوغ و ترس درونی زیر مقیاس ها: هراس اجتماعی – ترس از مکان های شلوغ – ترس درونی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.