پایان نامه بررسی اثر مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی بر روی جذب منابع بانکی پست بانک ایران

این تحقیق با هدف بررسی اثر مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی بر روی جذب منابع بانکی پست بانک ایران انجام شده است. پایه نظری مدل استفاده شده در این تحقیق از تابع تقاضای پول فریدمن اقتباس شده است. در این تحقیق اثر متغیرهایی مانند مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی، تسهیلات اعطائی به مشتریان در دفاتر ICT روستایی، تولید ناخالص داخلی هر استان و تعداد کارگزاران دفاتر ICT روستایی بر مانده منابع کل پست بانک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از روش اقتصاد سنجش Panel Data برای ۳۰ استان کشور طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۳ استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر سپرده بانکی و تسهیلات اعطایی در دفاتر ICT روستایی بر جذب سپرده بانکی پست بانک ایران می باشد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که می بایست به بخش روستایی توجه بیشتری شود و بستر بانکداری اینترنتی در روستاها گسترش یابد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق فرضیه ها جامعه و نمونه آماری تحقیق قلمرو تحقیق قلمرو زمانی تحقیق قلمرو مکانی تحقیق قلمرو موضوعی تحقیق روش و ابزار گردآوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مدل نوع روش تحقیق تعریف عملیاتی واژه…