پروژه بررسی میزان اثر بخشی خدمات راهنمایی و مشاوره در پیشرفت تحصیلی

پیچیده شدن زندگی و تحول جامعه از حالتی ساده به وضعیتی صنعتی در جوار منافع بی شمار آن برای انسان مشکلات متعددی را نیز پدید آورده است. امروزه تصمیم گیری در زمینه های گوناگون زندگی ، همچون گذشته ساده نیست وبه اطلاعات گسترده ، دقیق وجامعی نیاز دارد. انسان در این دنیای پیچیده متحول ومتنوع ودر عین حال پر از ابهام بدون کمک موثر افرادی آگاه و دلسوز وعلاقه مند نمی تواند خود را به خوبی بشناسد وهویت موفقی را شکل دهد وبر مشکلات غلبه کند ، در تمام این موارد فعالیتهای راهنمایی و مشاوره فرد را در شناخت خود و تصمیم گیری مناسب و حل مشکلات یاری می دهند . فهرست مطالب: فصل اول: تعریف و بیان مسأله مقدمه تعریف و بیان مسئله اهمیت و ضروریت مسئله اهداف تحقیق هدف کلی هدف های جزئی سوالات تحقیق تعاریف، مفاهیم و واژگان کلیدی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق پیشینه مشاوره و راهنمایی راهنمایی و مشاوره در ایران تشکیل برنامه راهنمایی در ایران و جهان گسترش برنامه راهنمایی در جامعه سازمان ها راهنمایی و مشاوره در اسلام اصول راهنمایی هدف های راهنمایی و مشاوره انواع راهنمایی و مشاوره تعریف متغیرها تحقیق مسئولیت های راهنما یا مشاور مدرسه نقش ابزاری اینترنت در…