پرسشنامه کارآفرینی سازمانی
پرسشنامه / مارس 11, 2017

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش کارآفرینی سازمانی زیر مقیاس ها: نوآوری در محصول ، خدمات و فرآیند – پیشگامی – ریسک پذیری – خود تجدیدی – رقابت تهاجمی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش کارآفرین بودن فرد پینشات
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش کارآفرین بودن فرد سازندگان پرسشنامه: پینشات معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۹۵ هدف: ارزیابی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان زیر مقیاس ها: ریسک پذیری متعادل – کانون کنترل درونی – نیاز به موفقیت – سلاست فکری – عمل گرایی – تحمل ابهام – رویاپردازی – چالش طلبی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کارآفرینی رابینز
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: تشخیص کارآفرین بودن فرد سازندگان پرسشنامه: رابینز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش نیمرخ کارآفرینی فرد سازندگان پرسشنامه: اسکاربوروف و زیمرر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.