پایان نامه مطالعه کارآیی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و مقایسه آن با مدارس دولتی

این پژوهش جهت ارزیابی و مقایسه شاخصهای کارایی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و دولتی انجام گرفت. به همین منظور به ترتیب از بین ۵۶۵ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و ۱۳۹ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی دولتی، با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول «اچ. اس. بولا» به ترتیب تعداد ۳۲۰ و ۳۵۴ نفر دانش آموز انتخاب شد. دانش آموزان، ورودی به اول سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ بودند که تا پایان سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ از دوره راهنمایی تحصیلی خارج شده بودند. داده های مورد نیاز با استفاده از فرمهای کوهورت دانش آموزی از دفاتر آمار و امتحانات مدارس و نیز اطلاعات آماری مربوط به نرخ های جریان دانش آموزی جمع آوری گردید. با توجه به اینکه ابزار پژوهش جهت ثبت اطلاعات گذشته از اسناد و مدارک به کار گرفته و هیچ سازه روانشناختی و یا جامعه شناختی از طریق آنها اندازه گیری نگردیده است لذا محاسبه پایایی و روایی ضرورت ندارد. داده های پس از جمع آوری عمدتاً با استفاده از آمار توصیفی، گزارش و با استفاده از آزمون t و خی دو تحلیل استنباطی شد. اهم نتایج پژوهش عبارتند از: نرخ ارتقای دانش آموزان پایه اول در مدارس غیر انتفاعی بیشتر از…