پایان نامه بررسی علل کاهش درصد قبولی دانش آموزان اول راهنمایی و اول متوسطه

هدف پژوهش حاضر بررسی علل کاهش درصد قبولی دانش آموزان اول راهنمایی و متوسطه بود. برای همین منظور جریان پژوهش از یک ایده در قالب پرسش آغازین تدوین شد. این پرسش عبارت بود از اینکه چه عواملی در ایجاد عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان موثر هستند. پس از طرح سوال آغازین و ارائه اهداف پژوهش، چارچوب نظری عمومی سیستم با توجه به پرسش موضوعی و اهداف تحقیق انتخاب گردید و فرضیات این پژوهش از مدل تئوریکی فوق اقتباس گردید. این فرضیات رابطه عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان را با عوامل فردی، آموزشی و خانوادگی می آزمود. جامعه آماری پژوهش حاضر مناطق ۱۹ گانه می باشد. از این جامعه آماری جهت بررسی فرضیات مطرح شده ۱۲۵۰ نفر دانش آموز اول راهنمایی و متوسطه از یک سوم مناطق ۱۹ گانه به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و به منظور آزمون الگوی تحلیلی روی نمونه مورد نظر، از آزمونهای خودپنداره، انگیزه تحصیلی، هوش و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. میزان اعتبار این آزمونها به ترتیب ۰٫۸۰، ۰٫۸۵ و ۰٫۸۷ گزارش گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری t، یومن وینتی، تحلیل واریانس، تحلیل عوامل و تحلیل ممیز انجام گرفت. نتایج آزمون t و یومن ویتنی در…