پروپوزال بررسی عوامل مرتبط با کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی پایه اول مقطع متوسطه

از آنجا که توجه به کیفیت در آموزش و پرورش در دنیای کنونی از اهمیت فراوانی برخوردار است اهمیت کیفیت آموزشی و ضرورت آن در کشورهای پیشرفته تا آن حد گزارش شده است که نتیجه رقابت آنها بر سر داشتن قدرت برتر در نهایت به سطح کیفیت آموزش آنها بستگی دارد (پاکاریان، ۱۳۶۹). بدین لحاظ تلاش در جهت ارثقاء کیفیت آموزش در کنار موفقیتهای چشمگیری که در بعد کمی آموزش حاصل شده است، همواره مدنظر برنامه ریزان بوده و تحقیقات متعددی جهت آگاهی از میزان موافقت نظامهای آموزشی در راه عملی ساختن اهداف، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته و در حال انجام است (مسعودی، ۱۳۸۳). فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی نظری تحقیق کیفیت و کیفیت آموزشی کیفیت در آموزش و پرورش عوامل موثر در میزان کیفیت آموزشی مدارس الف- عوامل داخلی ب- عوامل خارجی پیشینه عملی اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق تعریف متغیرها روش تحقیق جامعه آماری تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری روش گردآوری اطلاعات ابزار گردآوری اطلاعات روایی و پایایی روش تجزیه و تحلیل داده ها فهرست منابع فارسی فهرست منابع انگلیسی ضمایم پرسشنامه تعداد صفحات: ۳۰ فرمت فایل: word…