پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QLQ)
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی کیفیت زندگی کاری نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه مطالعه وضعیت موجود جذب نگهداری و بکارگیری سرباز معلم و ارائه الگوی مطلب

به لحاظ شدت کمبود نیروی انسانی و محدودیت جذب و بکارگیری نیروی رسمی در آموزش و پرورش، استفاده از طرح سرباز معلمان با ادامه روند کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد به همین دلیل بررسی راههای مطلوب جذب، نگهداری و بکارگیری سرباز معلم با مطالعه و تحلیل وضع موجود و ارائه راهکارهای مبتنی بر یافته های تحقیق انجام پذیرفته است. در این تحقیق به منظور افزایش ضریب دقت و محدود بودن جامعه مورد مطالعه، کلیه افراد جامعه آماری به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب شده است و به روش تحلیل محتوا و زمینه یابی تحقیق انجام یافته و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل جداول، نمودارها، فراوانی، درصد انحراف معیار، خطای میانگین و غیره تحلیل های آماری صورت گرفته است. مطالعه انجام گرفته پیرامون طرح سرباز معلم در این تحقیق در سه مرحله جذب، نگهداری و بکارگیری صورت پذیرفته و متناسب با هر مرحله سوالات مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسأله اهداف تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق سوالات ویژه تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ادبیات تحقیق تاریخچه تربیت معلم تاریخچه سپاه دانش مروری بر سوابق استفاده از طرح سرباز معلم در آموزش و پرورش…

پایان نامه بررسی رابطه بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان و مدیران مقطع ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای بیگانگی سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان مقطع ابتدایی انجام شد. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. از جامعه مدیران و معلمان ابتدایی تعداد ۲۱۷ معلم و تعداد ۸۶ مدیر جهت جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۹۳/۰) و برای نمونه معلمان (۹۴/۰)، تعهد سازمانی مایروآلن با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۷/۰) و برای نمونه معلمان (۷۲/۰)، و بیگانگی محقق ساخته با مقدار پایایی برای نمونه مدیران (۷۲/۰) و برای نمونه معلمان (۷۴/۰) استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین، میانه، فراوانی، درصد و … و روش های آمار استنباطی مثل آزمون همبستگی و روش های رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین بیگانگی سازمانی و تعهد سازمانی مدیران و معلمان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین بیگانگی سازمانی با کیفیت زندگی کاری مدیران رابطه معناداری وجود ندارد…