مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روش گروهی، گفتار درمانی را در مدرسه اثربخش کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

من با تجربه ی ۱۴ ساله با کودکان استثنایی، ۳ سال آن را مشغول تدریس در کلاس دانش آموزان کم شنوا ۸ سال آن را گفتار درمانی با بچه های کم شنوا و کم توان در مدرسه ی استثنایی مشغول به کار بودم. در این مدت بیشتر کار من با دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی و به علت کمبود نیروی گفتار درمان در مدرسه، از یک سوء دانش آموزان نیاز به خدمات گفتار درمانی بیشتر بوده و از طرف دیگر با وجود جلسات کمتر، اولیاء و معلمان بچه های کم شنوا از پیشرفت کند دانش آموزان ابراز نگرانی می گردند. بنابراین تصمیم گرفتم با ارزیابی مجدد دانش آموزان (تستهای فونتیک، ارزیابی تکمیلی و تستهای مختلف گفتاری) روش کار را تغییر داده و به صورت گروهی یا دو به دو در بیشتر جلسات با دانش آموزان گفتار درمانی انجام شود. این امر باعث افزایش شناخت بیشتر از استعداد دانش آموزان کم شنوا و همچنین ایجاد تغییراتی در راه و روش و افزایش بار علمی خود و مشاوره با مدیریت معلمان و والدین دانش آموزان سعی کردم با وجود بیشتر تعداد دانش آموزان در جلسات درمانی اثربخشی کار خود را مثل سالهای گذشته افزایش دهم و خوشبختانه نتیجه بهتری گرفتم. فهرست…