پایان نامه کنترل توان راکتیو در خطوط انتقال انرژی الکتریکی

در فصل اول مطالب کلی در مورد توان راکتیو در شبکه انتقال انرژی الکتریکی و اهمیت کنترل توان راکتیو گفته می شود. در فصل دوم انواع جبران سازها معرفی می شوند. در فصل سوم به GCSC و ساختار آن می پردازد. در فصل چهارم تحلیل هارمونیکی GCSC بحث شده است. در فصل پنجم کاربرد GCSC در رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع می پردازد. در فصل ششم مقایسه میان GCSC و TCSC بحث شده است. در فصل هفتم کاربرد GCSC در خطوط انتقال با طول نیم موج ارائه می شود. در فصل هشتم برنامه ریزی توان راکتیو بهینه برای سیستم های توزیع با بارهای غیر خطی که از مقاله IEEE گرفته شده است بحث می کنیم. اغلب اجزاء سیستم توان الکتریکی مصرف می کنند. حتی اکثر مصرف کننده ها که بار سیستم محسوب می شوند توان راکتیو مصرف می کنند. بنابراین شبکه باید قابلیت تأمین این توان راکتیو را داشته باشد و اگر بحث انتقال توان راکتیو تا حد ممکن امکان پذیر نبود باید این توان راکتیو در محل، تولید شود. این امر در مورد توان اکتیو هم صادق است اما قیود و محدودیت های مربوط به انتقال آن به مراتب کمتر از توان راکتیو است. ثابت می شود که…